Tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”. ()

        Thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số” (Quyết định số 2561); Công văn số 257/UBDT-CSDT ngày 21/3/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2561.

        Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 19/5/2017 triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số” tỉnh Thái Nguyên, trong đó quy định cụ thể: phạm vi, đối tượng áp dụng; Tiêu chí xác định, nguyên tắc lựa chọn và trách nhiệm của người có uy tín; Phân cấp quản lý, phân công vận động phát huy vai trò của người có uy tín; Thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín; Giải pháp nhằm tăng cường, phát huy, nâng cao vai trò của người có uy tín ... 

        Về tổ chức thực hiện: UBND tỉnh giao cho Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm toàn bộ việc triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn và giao cho cơ quan làm công tác dân tộc cấp huyện là cơ quan chủ trì tham mưu giúp UBND cấp huyện triển khai, thực hiện.

        Xem văn bản tại đây

Hoàng Đại Thắng - Phòng Chính sách Dân tộc

Các tin khác