Tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình 135. ()

        Thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc ban hành quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (Thông tư số 01); Công văn số 471/UBDT-VP135 ngày 29/5/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn phân bổ vốn thực hiện Chương trình 135 năm 2017; UBND tỉnh đã có Công văn số 2288/UBND-NC ngày 12/6/2017 về việc thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, cụ thể:

        Đối tượng đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 là các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu; các thôn xóm đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

        Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình 135: thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và nguyên tắc đầu tư trước cho các xã, thôn xóm khó khăn nhất, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Riêng năm 2017, trong khi chưa kịp ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn của tỉnh, UBND tỉnh giao cho Ban Dân tộc đề xuất phân bổ kế hoạch vốn cho các huyện, thành, thị theo định mức bình quân cho các xã, thôn xóm hưởng Chương trình 135.

        Các nội dung đầu tư, hỗ trợ: Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn: 

        Về tổ chức thực hiện: UBND tỉnh giao cho Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành ở tỉnh và UBND cấp huyện tham mưu cho UBND tỉnh quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình 135 đảm bảo đúng quy định.

        Xem văn bản tại đây


Hoàng Đại Thắng - Phòng Chính sách Dân tộc

Các tin khác