Tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện, rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. ()

        Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 (Quyết định số 2085); Thông tư số 02/2017/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085; Công văn số 468/UBDT-CSDT ngày 26/5/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai xây dựng Đề án thực hiện Quyết định số 2085. 

        Ngày 12/6/2017, UBND tỉnh đã có Công văn số2287/UBND-NC về việc rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách đặc thù theo Quyết định số 2085, trong đó có hướng dẫn cụ thể về: đối tượng và phạm vi áp dụng; nội dung chính sách về hỗ trợ đất ở, hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ nước sinh hoạt ...
Các bước thực hiện và thời gian thực hiện rà soát ở các cấp như sau: ngày 25/6/2017 cấp xóm hoàn thiện hồ sơ gửi về UBND xã; ngày 28/6/2017, UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ gửi về cấp huyện; ngày 30/6/2017 UBND huyện, thành, thị gửi hồ sơ về UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp lập Đề án thực hiện Quyết định số 2085 báo cáo UBND tỉnh gửi Ủy ban Dân tộc thẩm tra, cho ý kiến).

        Xem văn bản tại đây

Hoàng Đại Thắng - Phòng Chính sách Dân tộc

Các tin khác