Tỉnh Thái Nguyên chuẩn bị tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016-2017. ()

        Thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số; Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 361/KH-BDV-UBMTTQ-BDT ngày 18/7/2017 tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016-2017.

        Mục đích hội nghị biểu dương: Khẳng định và ghi nhận vị trí, vai trò và công lao đóng góp của người có uy tín; tiếp tục biểu dương, động viên người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong việc thực hiện và vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tăng cường nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở về vai trò, tầm quan trọng của người có uy tín. Tạo điều kiện cho người có uy tín trong đồng bào DTTS học tập, trao đổi kinh nghiệm ... 

        Về yêu cầu việc tổ chức hội nghị biểu dương đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, chu đáo, tạo sự lan tỏa vai trò người có uy tín trong xã hội. Cá nhân được lựa chọn biểu dương phải là những người có uy tín có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

        Đại biểu người có uy tín tiêu biểu: 70 người, gồm các huyện: Định Hóa 23 người, Võ Nhai 09 người, Đại Từ 13 người, Phú Lương 11 người, Đồng Hỷ 08 người, Phú Bình 02 người, thị xã Phổ Yên 02 người, thành phố Thái Nguyên 01 người, thành phố Sông Công 01 người.

        Thời gian tổ chức như sau: Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu tại thành phố Thái Nguyên vào sáng ngày 21/8/2017; tổ chức cho các đại biểu người có uy tín gặp mặt, báo công với lãnh đạo Quốc hội tại thủ đô Hà Nội chiều ngày 21/8/2017; tổ chức cho các đại biểu người có uy tín đi thực tế, học tập kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Quảng Ninh. 

        Ban Dân vận Tỉnh ủy,  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương ở tỉnh, đi gặp mặt báo công với lãnh đạo Quốc hội và thực tế, học tập kinh nghiệm theo kế hoạch./.

Hoàng Đại Thắng - Phòng Chính sách Dân tộc