Tỉnh Thái Nguyên giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 135 lần 2 năm 2017. ()

        Thực hiện Quyết định số 556/QĐ-BKHĐT ngày 19/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017; Công văn số 471/UBDT-VP135 ngày 29/5/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn phân bổ vốn thực hiện Chương trình 135 năm 2017. Ngày 06/7/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2046/QĐ-UBND về việc giao dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 tỉnh Thái Nguyên (lần 2), trong đó có 63 xã đặc biệt khó khăn, ATK và 94 xóm đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II được hưởng chính sách là 53.901 triệu đồng, cụ thể như sau:

        1. Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng: 39.600 triệu đồng.

        2. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế ...: 11.145 triệu đồng.

        3. Dự án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở và cộng đồng: 635 triệu đồng.

        4. Duy tu bảo dưỡng công trình: 2.521 triệu đồng.

        UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, cơ quan liên quan đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành.

        Xem chi tiết văn bản tại đây

Hoàng Đại Thắng - Phòng Chính sách Dân tộc

Các tin khác