Tỉnh Thái Nguyên giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 135 đợt 1 năm 2017. ()

        Thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29/11/2016 của Bộ  Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 556/QĐ-BKHĐT ngày 19/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017. Ngày 23/5/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1262/QĐ-UBND về việc giao dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 tỉnh Thái Nguyên (lần 1), trong đó phân bổ kế hoạch vốn Chương trình 135 đợt 1 năm 2017 cho 36 xã đặc biệt khó khăn là 48.204 triệu đồng, cụ thể như sau:

        1. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng: 36.000 triệu đồng.

        2. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế ...: 8.640 triệu đồng.

        3. Duy tu bảo dưỡng công trình: 2.268 triệu đồng.

        4.  Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở và cộng đồng: 1.296 triệu đồng.

        UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành.

        Xem văn bản tại đây

Hoàng Đại Thắng - Phòng Chính sách Dân tộc

Các tin khác