Tỉnh Thái Nguyên phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 ()

        Ngày 20/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 165/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tổng số số hộ toàn tỉnh là 318.323 hộ. Trong đó: hộ nghèo: 35.683 hộ, chiếm 11,21%; hộ cận nghèo: 27.893 hộ, chiếm 8,76%.

        Về hộ nghèo, cận nghèo 124 xã vùng dân tộc, miền núi: hộ nghèo: 31.118 hộ, chiếm 16,24%; hộ cận nghèo: 23.836 hộ, chiếm 12,44%.

        Số hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt tại Quyết định số 165/QĐ-UBND là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2017.

Quyết định: /documents/13492/313309/qd%2B165+cua+UBND+tinh.pdf/9c25f1d8-bc55-4b41-84f0-97c46757096e

 

Hoàng Đại Thắng - Phòng Chính sách Dân tộc

Các tin khác