Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và triển khai quy trình thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên. (29/08/2018)

        Năm 2013, Ban Dân tộc tỉnh tiến hành xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008. Theo đó các quy trình xử lý công việc trong cơ quan được thực hiện theo cách khoa học, hợp lý và đúng quy định; giúp cho người đứng đầu cơ cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan để có chỉ đạo kịp thời, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công theo mục tiêu cải tiến thường xuyên theo yêu cầu của tiêu chuẩn, củng cố lòng tin, cải thiện mối quan hệ và hình ảnh của cơ quan hành chính nhà nước các cấp đối với tổ chức và công dân.

   Ảnh minh họa

        Ngày 30/12/2016, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã ký Quyết định số 537/QĐ-BDT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Ban Dân tộc tỉnh, kèm theo danh mục cụ thể gồm: Sổ tay chất lượng, Mục tiêu chất lượng, Chính sách chất lượng và 14 quy trình tác nghiệp cơ bản của các phòng chuyên môn, hoạt động đánh giá nội bộ được thực hiện định kỳ hàng năm; đầu năm xây dựng kế hoạch thực hiện đánh giá nội bộ được Lãnh đạo Ban xem xét và phê duyệt để triển khai thực hiện.

        Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào cơ quan Ban Dân tộc tỉnh đã tạo được cách làm việc khoa học, tạo sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai sót trong công việc, đồng thời nâng cao năng lực, trách nhiệm cũng như ý thức phục vụ của công chức, làm cho công tác phối hợp giữa Ban Dân tộc với các cơ quan, ban ngành được thực hiện tốt hơn.

        Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, đó là: Cán bộ, Công chức phụ trách xây dựng và duy trì hệ thống ISO chủ yếu là kiêm nhiệm nên thời gian dành cho việc theo dõi áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng tại các bộ phận trong cơ quan chưa được thường xuyên. Kỹ năng tự đánh giá nội bộ, phát hiện các điểm không phù hợp, xây dựng kế hoạch khắc phục, phòng ngừa còn chưa đạt hiệu quả cao.

        Thực hiện công văn số 684/UBND-KSTTHC ngày 07/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015; Đầu năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và triển khai quy trình thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động nhằm tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng đối với các hoạt động của Ban để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Tiếp tục hoàn thiện và hệ thống hóa quy trình xử lý công việc, phù hợp với quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho Lãnh đạo kiểm soát quá trình giải quyết công việc của Ban, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính tại Ban Dân tộc tỉnh. Thời gian thực hiện từ cuối quý III, dự kiến cuối quý IV sẽ hoàn thành và công bố thực hiện áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015./.

Lê Thị Thanh Hà - Văn phòng