Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Triển khai lấy phiếu đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Ban Dân tộc Thái Nguyên. (03/07/2019)

        Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

      Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

        Thực hiện nội dung Công văn số 82/VP-KSTT ngày 18/3/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện mẫu phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC.

        Ban Dân tộc đã thông báo tới tổ chức/cá nhân thực hiện giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC Ban Dân tộc tỉnh việc lấy phiếu đánh giá của đơn vị như sau:

        - Bước 1 Phát  phiếuPhiếu đánh giá việc giải quyết TTHC tại Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên được phát cho tổ chức/ cá nhân kèm theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ trong lúc tổ chức/ cá nhân đến thực hiện giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC Ban Dân tộc tỉnh.

         - Bước 2 Thu phiếuTổ chức/ cá nhân sau khi thực hiện giải quyết thủ TTHC, cho ý kiến góp ý, phản ánh thông qua phiếu và nộp lại phiếu tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Ban Dân tộc tỉnh.

        - Thời gian thực hiện: Từ 25 tháng 3 năm 2019

        Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên rất mong nhận được sự hợp tác của tổ chức/ cá nhân trong tham gia Phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC tại đơn vị .

        Phiếu đánh giá giải quyết TTHC: Theo file đính kèm.

 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC Ban Dân tộc tỉnh.

Thanh Hà, Văn phòng