Triển khai thực hiện chính sách đặc thù theo Quyết định 2085/QĐ-TTg tại tỉnh Thái Nguyên ()

        Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì phối hợp cùng UBND các huyện Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ và UBND thị xã Phổ Yên tổ chức tập huấn, triển khai, thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.

        Đây là chính sách mới, được thực hiện tại 124 xã, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; là chính sách quan trọng tích hợp các chính sách hết hiệu lực sau năm 2015, bao gồm: Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán; bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho hộ dân tộc thiểu số còn du canh du cư; hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi.

        Mục tiêu của chính sách là tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất về đời sống, sản xuất; từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, góp phần giảm nghèo bền vững, giảm dần chênh lệch trong phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi với các vùng khác; nhằm góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc và miền núi từ 3,5 - 4%/năm; giải quyết việc làm và đất sản xuất cho 80% hộ đồng bào DTTS thiếu đất sản xuất; giải quyết tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt cho hộ DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; bố trí sắp xếp dân cư nhằm ổn định đời sống, phát triển sản xuất cho các hộ DTTS còn du canh du cư, di cư tự do; đồng thời, tạo điều kiện để người dân tiếp cận tốt hơn với nguồn tín dụng ưu đãi.Việc triển khai thực hiện chính sách đặc thù sẽ giúp phủ khắp tới các đối tượng nghèo, chưa được hưởng chính sách ưu tiên.

Cù Thị Mai Chi - Phòng Chính sách Dân tộc