Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức phổ biến, quán triệt văn bản mới về Cải cách hành chính. ()

        Ban Dân tộc tỉnh đã chuyển tải Kế hoạch số 121/KH-UBND, ngày 19/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ và nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2017 đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Ban Dân tộc. Đồng chí Trưởng Ban yêu cầu mỗi phòng, mỗi cán bộ, công chức và người lao động xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của mình, đồng thời rà soát, đánh giá các nội dung, nhiệm vụ được giao chưa hoàn thiện, khẩn trương thực hiện theo 8 nội dung trong kế hoạch: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông.

        Đồng chí Nguyễn Thái Nam - Trưởng Ban cũng dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục, từ đó rút ra những phương pháp mới trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan Ban Dân tộc.

        Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

Lê Thị Thanh Hà - Văn phòng

Các tin khác