UBND tỉnh ban hành Chương trình “Phát triển kinh tế-xã hội vùng An toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020” ()

        Ngày 23/8/2017, UBND tỉnh ký Quyết định số 2550/QĐ-UBND ban hành Chương trình “Phát triển kinh tế-xã hội vùng An toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020”. Đây là một trong tám chương trình trọng điểm của tỉnh theo Nghị Quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trung tâm huyện Định Hóa (huyện có 24 xã, thị trấn thuộc vùng ATK, vùng DTTS đặc biệt khó khăn)

        Một số nội dung chính của Chương trình được phê duyệt như sau:

        - Phạm vi thực hiện

        Các xã An toàn khu; xã đặc biệt khó khăn; các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo quyết định của cấp có thẩm quyền

        - Về quan điểm của chương trình

        1. Phát triển kinh tế-xã hội vùng ATK, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn là một Chương trình tổng hợp của các Chương trình, đề án chuyên ngành đã được xác định nguồn lực đầu tư của Trung ương, địa phương, nhân dân để phát triển vùng ATK, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

        2. Đề ra các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội (như Đề án 2037, Phương án hỗ trợ muối i ốt...) và các chính sách cụ thể sát thực tế nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng cán bộ vùng dân tộc thiểu số.

        3. Phát triển kinh tế-xã hội vùng ATK, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, các quy hoạch chuyên ngành, các đề án, chương trình đến năm 2020; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng kháng chiến, thể hiện đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ. Huy động tối đa nguồn nội lực bên trong, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài đáp ứng yêu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân gắn với thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Phát triển kinh tế phải đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường và củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Ưu tiên đầu tư đối với các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn.

         - Mục tiêu của chương trình

          1. Mục tiêu tổng quát: Phát triển kinh tế - xã hội vùng An toàn khu (ATK), vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn là một Chương trình tổng hợp của các chương trình, đề án chuyên ngành đã được xác định nguồn lực đầu tư của Trung ương, địa phương, nhân dân để phát triển vùng ATK, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Tiếp tục xây dựng, thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách cụ thể sát thực tế nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

         2. Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2020 đạt được các mục tiêu sau:

        - Nâng cao thu nhập bình quân đầu người từ 23 triệu đồng năm 2016 lên 36 triệu đồng vào năm 2020 ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới và nâng cao thu nhập cho các hộ dân đối với các địa bàn còn lại. Khuyến khích người dân trong vùng có thu nhập và làm giàu từ rừng.

        - Xây dựng được 12 mô hình “Xóm phát triển bền vững”.

        - Đưa điện lưới quốc gia đến 100% xóm, bản trong vùng.

        - Cơ bản hoàn thành hệ thống đường giao thông trong vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân. Phấn đấu 100% đường giao thông trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa và 60% đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo các cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải; 65% đường ngõ, xóm được cứng hóa và không lầy lội vào mùa mưa; 70% đường trục chính nội đồng được cứng hóa (bê tông hoặc các vật liệu khác theo quy định) đảm bảo xe cơ giới đi lại thuận tiện.

        - Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm bình quân từ 3,5%/năm trở lên.

        - Xây dựng hoàn thành trên 50% hồ chứa, đập thủy lợi nhỏ chưa được xây dựng; kiên cố hóa được trên 70% chiều dài số kênh mương nội đồng. Đáp ứng 75% - 80% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hàng năm.

        - Có 80% xã ATK, xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn y tế theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt trên 95%, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi ở mức dưới 14%.

        - Nâng tỷ lệ dân số trong vùng được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 90%.

        - Đến năm 2020, có trên 70% số trường đạt chuẩn quốc gia; 70% xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới; 70 % số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa.

        - Định hướng phát triển các ngành, các lĩnh vực: Chương trình đề ra 8 định hướng phát triển như sau:

        1. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

        2. Phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, dịch vụ và du lịch

        3. Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới

        4. Phát triển hệ thống giáo dục đào tạo và dạy nghề

        5. Phát triển mạng lưới y tế

        6. Phát triển văn hóa-xã hội, thể dục-thể thao; tôn tạo, bảo tồn các điểm di tích lịch sử ATK

        7. Đẩy mạnh công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực

        8. Xây dựng mô hình “Xóm phát triển bền vững”

        - Khái toán kinh phí thực hiện chương trình

         Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình: 6.996.571,2 triệu đồng, trong đó:

        1. Nguồn kinh phí đã được phê duyệt từ các chương trình, đề án, dự án ở các lĩnh vực đã được thông qua: 6.711.451,2 triệu đồng

        2. Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh cân đối từ nguồn vượt thu hàng năm và các nguồn vốn khác thực hiện đầu tư xây dựng mô hình và hạ tầng nông thôn: 285.120,0 triệu đồng.

        - Các giải pháp chủ yếu thực hiện chương trình

        1. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội vùng ATK, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

        2. Thực hiện cơ chế, chính sách đối với các xã ATK, xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương. Triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách đầu tư cho vùng; đa dạng hóa việc huy động các nguồn vốn đầu tư hợp pháp để thực hiện Chương trình; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án, đề án trên địa bàn để nâng cao hiệu quả đầu tư chống lãng phí thất thoát, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

        3. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, có chính sách thu hút cán bộ là người dân tộc thiểu số, biết tiếng dân tộc về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

        4. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và xã hội trong thực hiện chính sách dân tộc; thực hiện tốt quy chế dân chủ cở cơ sở, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số.

        5. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nhân dân trong vùng nâng cao tinh thần cách mạng, phát huy tính tự chủ nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững.

        6. Căn cứ vào Chương trình “Phát triển kinh tế-xã hội vùng An toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020” được phê duyệt các Sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo lĩnh vực, địa bàn quản lý, phối hợp với Sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở Tài chính cân đối bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện hàng năm và giai đoạn 2017-2020.

        7. Về cơ chế huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế-xã hội:

        Đối với nguồn vốn thực hiện Chương trình: phối hợp lồng ghép các nguồn vốn trong đó ngân sách tỉnh ưu tiên cân đối từ nguồn vượt thu hàng năm giai đoạn 2017 – 2020 (nếu có) tổng kinh phí là 285.120 triệu đồng để thực hiện các nhiệm vụ bổ sung.

        Đối với nguồn vốn đã được phê duyệt từ các Chương trình, đề án chuyên ngành: Thực hiện các giải pháp huy động tối đa nguồn vốn Trung ương, địa phương, vốn huy động khác (vốn trái phiếu Chính phủ, vay tín dụng ưu đãi, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương, ngân sách huyện, xã, xã hội hóa…), triển khai có hiệu quả nguồn lực đầu tư cho Chương trình.

        8. Về nguyên tắc phân bổ vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình: Ưu tiên nguồn lực cho xã đặc biệt khó khăn, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống; tập trung đầu tư, hỗ trợ cho các xã đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới và các xã trên 15 tiêu chí để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới; tôn tạo, bảo tồn các khu di tích lịch sử cách mạng: ưu tiên việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng trong các khu vực vực trọng điểm bao gồm các xã Phú Đình, Điềm Mặc, Bảo Linh và thị trấn Chợ Chu huyện Định Hóa; các điểm di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia, cấp tỉnh đã được công nhận.

        9. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, sản xuất chế biến, kinh doanh trên địa bàn theo hướng được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi nhất theo các quy định hiện hành của Trung ương, của tỉnh; Khuyến khích tạo điều kiện nhằm thu hút các tổ chức, nhà khoa học trực tiếp nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ.

        10. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết và các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ở các cấp, đặc biệt là ở cơ sở. Có cơ chế khuyến khích người dân, các tổ chức nhân dân tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

        Phân giao tổ chức thực hiện chương trình

        Giao Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực Chương trình; các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của chương trình theo lĩnh vực được phân công.

         Chi tiết Chương trình xem tại đây.

Nguyễn Văn Nghĩa , Phòng Kế hoạch - Tổng hợp