UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị Quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ ()

        Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, ngày 20/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị Quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

       Kế hoạch phê duyệt mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu sau:

        1. Mục tiêu

        - Nâng cao, phát triển toàn diện nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số về thể lực, trí lực và tác phong, kỷ luật, kỹ năng nghề nghiệp, cơ cấu hợp lý, trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số có nguồn nhân lực còn hạn chế để từng bước thu hẹp khoảng cách với trình độ chung của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, nhu cầu thị trường lao động hiện tại và tương lai;

        - Xây dựng đội ngũ trí thức, doanh nhân, cán bộ người dân tộc thiểu số và lao động trực tiếp có chất lượng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

        2. Các chỉ tiêu chủ yếu

        a) Nâng cao thể lực:

        - Tăng cường sức khỏe người dân tộc thiểu số: Giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi người dân tộc thiểu số đến 2020 xuống dưới 18‰, năm 2030 là dưới 12‰; trong đó, ở nhóm dân tộc có chất lượng nguồn nhân lực thấp tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi năm 2020 dưới 19‰ và 2030 là 14‰. Phấn đấu đến năm 2020 nâng tuổi thọ bình quân của người dân tộc thiểu số lên 73 tuổi, năm 2030 khoảng 75 tuổi gần với tuổi thọ bình quân quốc gia;

        - Nâng thể trạng, tầm vóc của người dân tộc thiểu số: Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi đến năm 2020 còn 21,5% và 2030 xuống 16%; trong đó ở nhóm dân tộc có chất lượng nguồn nhân lực thấp tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi năm 2020 còn 22,5% và năm 2030 còn 17%.

        b) Phát triển trí lực:

        - Đến năm 2020, có ít nhất 24,75% trẻ em người dân tộc thiểu số trong độ tuổi nhà trẻ và 85,75% trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non; tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi bậc tiểu học là 98%, trung học cơ sở 95,5% và 54% người trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi ở bậc tiểu học là 99%, trung học cơ sở 97,0% và người trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương là 60,0%.

        - Phấn đấu đến năm 2020, số sinh viên người dân tộc thiểu số (đại học, cao đẳng) bằng mức bình quân chung của cả nước đạt tối thiểu từ 130 đến 150 sinh viên/vạn dân (người dân tộc thiểu số); năm 2030 đạt từ 200-250 sinh viên/vạn dân.

        - Đào tạo sau đại học cho người dân tộc thiểu số bằng mức bình quân chung của cả nước, phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ khoảng 0,4%, năm 2030 là 0,7% trong tổng số lao động là người dân tộc thiểu số đã qua đào tạo, ưu tiên các dân tộc chưa có người trình độ sau địa học;

        - Tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động được đào tạo các chương trình giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020 bằng mức bình quân chung của cả nước đạt trên 30%, đến 2030 là 50%. 

        c) Nâng cao kiến thức xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng lao động và thông tin thị trường:

        - Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, có khả năng hội nhập quốc tế cho học sinh người dân tộc thiểu số;

        - Đến năm 2020, phấn đấu có 50%, năm 2030 đạt 70% số lao động người dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi được cung cấp thông tin thị trường lao động, việc làm.

        Về tổ chức triển khai thực hiện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành cấp tỉnh chủ động triển khai các Chương trình, dự án, đề án, chính sách, kế hoạch đã được HĐND, UBND tỉnh phê duyệt nhằm đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số của tỉnh phù hợp với thực tiễn vùng dân tộc của tỉnh và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được phân công.

        Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

         Nguyễn Văn Khương, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp

Các tin khác