UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017 ()

        Căn cứ Kế hoạch số 213/KH-UBDT của Ủy ban Dân tộc về tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017, ngày 15/6/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

        Với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; Tuyên truyền các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, chính sách dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc để đồng bào các dân tộc hiểu rõ và cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, xuyên tạc nói xấu Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho cán bộ làm công tác dân tộc, các đoàn thể,  tổ chức chính trị - xã hội, đồng bào các dân tộc thiểu số nhằm phát huy vai trò của các cấp, các ngành trong việc triển khai và giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc, Kế hoạch 104/KH-UBND thực hiện tuyên truyền cho các đối tượng người có uy tín, già làng, trưởng xóm (thôn, bản), các đoàn thể của xóm và đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Cán bộ công chức làm công tác dân tộc hoặc phụ trách công tác dân tộc từ tỉnh đến xã; tuyên truyền viên cấp xã, cán bộ đoàn thể ở xã (phụ nữ, thanh niên, nông dân....) vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

        Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao cho Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

        Xem Kế hoạch chi tiết tại đây

Dương Thị Hường Thái, Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

Các tin khác