Truy cập nội dung luôn

 

VĂN PHÒNG

          I. Vị trí, chức năng

          Văn phòng là bộ phận thuộc Ban Dân tộc tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; văn thư lưu trữ; quản trị hành chính, tài chính và tài sản; thi đua khen thưởng, kỷ luật; cải cách hành chính. Đồng thời phục vụ các hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ban.

Đồng chí Nguyễn Việt Bảo - Chánh Văn phòng

          II. Nhiệm vụ, quyền hạn
          1. Thực hiện các nhiệm vụ thư ký tổng hợp giúp việc cho Lãnh đạo Ban

          - Tổng hợp, xây dựng lịch làm việc của Lãnh đạo Ban theo từng thời gian.

          - Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc trình lãnh đạo Ban duyệt, ký và ban hành các văn bản hành chính theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Ban chuẩn bị nội dung các cuộc họp Lãnh đạo. Ban hành các thông báo, ghi chép biên bản các hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Ban; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quyết định, ý kiến kết luận và các nhiệm vụ được lãnh đạo Ban giao cho các phòng thuộc Ban.

          2. Thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ theo quy định tại Quy chế công tác Văn thư lưu trữ của Ban Dân tộc tỉnh và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng

          3. Thực hiện các nhiệm vụ quản trị hành chính:

          - Tổ chức quản lý công sở, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng cho hoạt động của cơ quan.

          - Giúp Lãnh đạo Ban xây dựng và theo dõi thực hiện các quy chế. 

          - Đảm bảo phương tiện phục vụ công tác và các điều kiện lao động cho cán bộ công chức trong cơ quan.

          - Tham mưu, tổ chức lễ tân, thăm viếng, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ, tết, ngày truyền thống của ngành và các cơ quan, đơn vị... 

          - Đảm bảo an toàn, trật tự vệ sinh, cảnh quan môi trường trong trụ sở cơ quan.

          4. Tham mưu thực hiện công tác tài chính và tài sản của Ban:

          - Giúp Trưởng Ban xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của Ban.

          - Quản lý tài chính, kế toán của cơ quan theo quy định của pháp luật.

          - Quản lý, hướng dẫn sử dụng có hiệu quả tài sản của Nhà nước giao cho.

          - Thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo các quy định của Luật Ngân sách.

          5. Tham mưu công tác tổ chức, công chức:

          - Tham mưu thực hiện đúng các quy định sắp xếp tổ chức bộ máy, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể các phòng, các công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm. 

          - Xây dựng kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức.

          - Tham mưu cho Lãnh đạo công tác đánh giá công chức hàng năm.

          - Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với công chức.

          - Các nội dung khác về quản lý tổ chức bộ máy và công chức.

          6. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và kỷ luật của Ban.

          - Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Ban, cơ quan làm công tác dân tộc cấp huyện và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các Hội nghị biểu dương người dân tộc thiểu số tiêu biểu.

          7. Tham mưu công tác cải cách hành chính theo quy định; Tham mưu, thực hiện việc áp dụng các qui trình Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại Ban.

          8. Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo mật nội bộ, bảo đảm kỷ luật lao động, trật tự, kỷ luật, kỷ cương hành chính theo nội quy, quy chế của cơ quan.

          9. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Ban tổ chức, phục vụ và lo công tác hậu cần các cuộc Đại hội; Lễ kỷ niệm; Hội thảo; Tập huấn; Sơ, tổng kết các chương trình, dự án; cuộc họp của Lãnh đạo Ban và của Ban theo đúng quy định; Thực hiện nhiệm vụ đón, đưa các đoàn khách, các đoàn công tác đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Ban và Ban Dân tộc tỉnh;  Phối hợp với Công đoàn Ban tổ chức thăm viếng gia đình thân nhân cán bộ, công chức, người lao động của Ban khi từ trần theo quy định.

          10. Tham mưu Lãnh đạo Ban, phối hợp với Sở Nội vụ trong việc bố trí công chức, viên chức người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và công chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại UBND cấp xã; xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ưu tiên tuyển dụng sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng vào làm việc tại các cơ quan nhà nước ở địa phương.

          11. Phối hợp với phòng Tuyên truyền và Địa bàn trong việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số. Đón tiếp đồng bào dân tộc thiểu số đến thăm và làm việc với Ban Dân tộc tỉnh.

          12. Phối hợp với công đoàn Ban chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động của Ban theo chế độ, chính sách của nhà nước và của Ban Dân tộc tỉnh.

          13. Quản lý cán bộ, công chức thuộc phòng, đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc phòng quản lý theo nội quy, quy chế làm việc của Ban Dân tộc.

          14. Quản lý tài liệu, tài sản được giao.

          15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao./.

 

PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

          I. Vị trí, chức năng

          Phòng Chính sách dân tộc là phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban xây dựng chủ trương, biệp pháp và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc.

Đồng chí Hoàng Đại Thắng - Trưởng phòng Chính sách Dân tộc

          II. Nhiệm vụ, quyền hạn

          1. Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban, dự thảo các quyết định, chỉ thị, các quy định cụ thể hoá, kế hoạch triển khai và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và các văn bản khác trình cấp có thẩm quyền ban hành về lĩnh vực công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở địa phương.

          2. Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban về triển khai thực hiện các chính sách dân tộc được giao trên địa bàn tỉnh.

          3. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác dân tộc đối với Phòng Dân tộc cấp huyện và nhiệm vụ công tác dân tộc ở cấp xã.

          4. Tham mưu triển khai thực hiện các quy định mới về phân định khu vực theo trình độ phát triển ở vùng dân tộc và miền núi.

          5. Tham mưu phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong việc cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số vào học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dân tộc nội trú theo quy định của pháp luật; biểu dương, tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc là người dân tộc thiểu số đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

Cán bộ, công chức Phòng Chính sách Dân tộc

           6. Tiến hành rà soát và theo dõi tình hình thực hiện các chính sách dân tộc và các chính sách khác có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi do các Sở, ban, ngành đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

          7. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và các Sở, ban, ngành liên quan ở tỉnh. 

          8. Phối hợp với Thanh tra Ban Dân tộc giải quyết các khiếu nại, tố cáo về những nội dung liên quan đến nhiệm vụ của Phòng theo quy định của pháp luật.

          9. Chủ trì tham mưu việc tổ chức thực hiện Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp; tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa đại biểu dân tộc thiểu số.

          10. Tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025.

          11. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo về chuyên môn định kỳ và đột xuất, báo cáo chuyên đề về tình hình thực hiện các dự án, chính sách dân tộc theo yêu cầu của cấp trên.

          12. Quản lý công chức thuộc phòng, đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, các chế độ chính sách đối với công chức thuộc phòng quản lý theo nội quy, quy chế làm việc của cơ quan Ban Dân tộc.

          13. Quản lý tài liệu, tài sản được giao cho.

          14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao./.

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

          I. Vị trí, chức năng.

          Phòng Kế hoạch Tổng hợp là Phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc, có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban về công tác xây dựng kế hoạch; tổng hợp báo cáo tình hình công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh; quản lý lĩnh vực khoa học công nghệ của Ban Dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Khương - Trưởng phòng Kế hoạch và Tổng hợp

           II. Nhiệm vụ, quyền hạn

          1. Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch hàng năm và dài hạn về công tác dân tộc; đồng thời tham gia xây dựng kế hoạch chung về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

          2. Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương về công tác kế hoạch và thực hiện kế hoạch hàng năm trong phạm vi quản lý.

          3. Tham mưu tổ chức, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; Xây dựng hệ thống dữ liệu về công tác dân tộc và thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch trong phạm vi, lĩnh vực Ban Dân tộc quản lý.

          4. Tham mưu tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, chính sách các đề án, dự án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đặc thù, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, an toàn khu cách mạng...trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          5. Tham mưu triển khai thực hiện các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định về công tác dân tộc, chiến lược công tác dân tộc như: Nghị định số 05/2011/NĐ-CP; Quyết định số 449/QĐ-TTg; Quyết định 2356/QĐ-TTg… Tham mưu thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.

Cán bộ, công chức Phòng Kế hoạch và Tổng hợp

          6. Tham mưu việc thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định .

          7. Tham gia nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo, thành viên thẩm định các đề án, dự án do các ngành xây dựng liên quan đến công tác dân tộc theo sự phân công của Lãnh đạo Ban.

          8. Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp của Ban, báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

          9. Xây dựng, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo về tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của cơ quan; xây dựng các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

          10. Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tổng hợp:

          - Tổng hợp, quản lý các cơ sở dữ liệu, thông tin cần thiết trên phạm vi cả nước và địa phương về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng phục vụ sự điều hành của lãnh đạo Ban cũng như việc khai thác, sử dụng của công chức trong cơ quan vào công việc chuyên môn.  

          - Giúp Lãnh đạo Ban xây dựng các văn bản báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Ban, các báo cáo sơ kết, tổng kết hằng năm, các báo cáo theo mẫu biểu quy định của cấp trên. 

          - Khai thác, cập nhật thông tin về hoạt động của Uỷ ban Dân tộc, của UBND tỉnh; các chương trình công tác và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan do trung ương hoặc tỉnh ban hành.

          11. Tham gia công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, miền núi của tỉnh theo những nội dung được phân công.

          12. Phối hợp với Thanh tra của Ban để xem xét, giải quyết khiếu nại tố cáo, đề nghị, kiến nghị thuộc lĩnh vực công tác được giao.

          13. Phối hợp với phòng Chính sách dân tộc (hoặc phối hợp tham gia đoàn liên ngành) kiểm tra kết quả thực hiện các chính sách đối với dân tộc, miền núi do Ban Dân tộc hoặc các ngành khác chủ trì thực hiện.

         14. Quản lý công chức thuộc phòng, đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, các chế độ chính sách đối với công chức thuộc phòng quản lý theo nội quy, quy chế của Ban Dân tộc.

          15. Quản lý tài liệu, tài sản được giao.

          16. Thực hiện những công việc khác do Lãnh đạo Ban giao.

 

PHÒNG TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐỊA BÀN

          I. Vị trí, chức năng.

          Phòng Tuyên truyền và Địa bàn là phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc, có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động: thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; nắm tình hình địa bàn cơ sở trên tất cả các lĩnh vực về dân tộc, tôn giáo thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Lê Thái Vĩnh - Trưởng phòng Tuyên truyền và Địa bàn

          II. Nhiệm vụ, quyền hạn

          1. Chủ trì, phối hợp với các các đơn vị liên quan tham mưu giúp Lãnh đạo Ban xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch 5 năm và hàng năm về công tác tuyên truyền, quản lý theo dõi địa bàn vùng đồng bào dân tộc và miền núi thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

          2. Tham mưu theo dõi, nghiên cứu, xác định thành phần, danh mục dân tộc, địa bàn cư trú các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận những kiến nghị của công dân liên quan đến dân tộc, thành phần dân tộc, tên gọi, phong tục, tập quán các dân tộc thiểu số và những vấn đề khác về dân tộc, xem xét trình và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 

          3. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu công tác tuyên truyền về công tác dân tộc trên báo, đài; phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

          4. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình vùng đồng bào dân tộc, miền núi để chủ động tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền các biện pháp giải quyết theo thẩm quyền (về các nội dung chính như: phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo; tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; tình hình phân bố, đặc điểm, thành phần dân tộc, đời sống văn hoá, phong tục tập quán, di cư tự do của đồng bào; các hoạt động tôn giáo, tệ nạn xã hội và những vấn đề liên quan về dân tộc trên địa bàn tỉnh). Vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

          5. Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban việc thăm hỏi các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, các hộ chính sách trên địa bàn trong dịp Lễ, Tết hoặc các gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn. Đón tiếp đồng bào dân tộc thiểu số đến thăm và làm việc với Ban Dân tộc tỉnh.

          6. Tham mưu giúp lãnh đạo Ban phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động nhằm giữ gìn và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

          7. Tham mưu cho Lãnh đạo Ban các nội dung làm việc với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước; tham mưu cho lãnh đạo ban chuẩn bị các bài tham luận, phát biểu khi Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc Lãnh đạo Ban làm việc với báo chí về nội dung công tác dân tộc.

          8. Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban quản lý, tổ chức, thực hiện việc cấp các ấn phẩm, báo, tạp chí cấp không thu tiền cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh theo quy định.

          9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Lãnh đạo Ban tổng hợp, viết bài về các nội dung tuyên truyền, các hoạt động của Ban để đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ban, quản lý trang thông tin điện tử của Ban; quản lý và duy trì hoạt động trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc.

          10. Quản lý công chức thuộc phòng, đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, các chế độ chính sách đối với công chức thuộc phòng quản lý theo nội quy, quy chế của Ban Dân tộc.

          11. Quản lý tài liệu, tài sản được giao.

          12. Thực hiện những công việc khác do Lãnh đạo Ban giao./.

 

THANH TRA

          I. Vị trí, chức năng

          Thanh tra là bộ phận của Ban Dân tộc tỉnh, giúp Lãnh đạo Ban tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

Đồng chí Ma Đức Kiên - Chánh Thanh tra

          II. Nhiệm vụ, quyền hạn

          Thanh tra Ban Dân tộc có nhiệm vụ cụ thể như sau:

          1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Lãnh đạo Ban phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Ban.

          2. Thanh tra hành chính việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyên quản lý trực tiếp của Ban Dân tộc.

          3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc quản lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Dân tộc tỉnh.

          4. Thanh tra vụ việc khác do Lãnh đạo Ban giao.

          5. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Lãnh đạo Ban.

          6. H­ướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Ban thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra. 

Thanh tra Ban Dân tộc

          7. Giúp Lãnh đạo Ban tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

          8. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

          9. Thực hiện nhiệm vụ Báo cáo viên viên pháp luật và Hoà giải viên ở cơ sở theo quy định.

         10. Tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ban Dân tộc và Thanh tra tỉnh về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc tỉnh.

           11. Tham mưu tổ chức thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi

          12. Phối hợp với Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các nhiệm vụ khác.

          13. Quản lý công chức, đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, các chế độ chính sách đối với công chức thuộc Thanh tra theo Quy chế làm việc của Ban Dân tộc.

          14. Quản lý tài liệu, tài sản được giao.

          15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao.

          Hoạt động thanh tra của Thanh tra Ban Dân tộc thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3444

Tổng truy cập: 1393813

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền