Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

17-09-2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1409/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội

Đưa trường Dự bị Đại học, Hữu nghị, Phổ thông Vùng cao Việt Bắc về trực thuộc Ủy ban Dân tộc

31-08-2020

Ngày 24/8/2020, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 1292/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kinh phí thực hiện và các dự án thành phần thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia

21-08-2020

Theo Nghị quyết số 120/2020/NQ-QH14 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Thành lập BCĐTƯ Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số

22-07-2020

hủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết định số 1014/QĐ-TTg Thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Giao kế hoạch vốn thực hiện thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ trướng Chính phủ năm 2020 tỉnh Thái Nguyên

20-05-2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số về việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên năm 2020 thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg

Giao kế hoạch thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 tỉnh Thái Nguyên.

24-04-2020

UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Nguyên năm 2020 (đợt 1)

Triển khai thực hiện việc phân định các xã, thôn vùng DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

31-03-2020

Ban Dân tộc tỉnh đã có Công văn hướng dẫn thực hiện về việc phân định các xã, thôn vùng DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025.

Lập Hội đồng thẩm định Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số, miền núi

25-03-2020

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

24-03-2020

Ngày 12/3/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II.

UBND tỉnh Quyết định phê duyệt thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ muối I ốt cho người dân 124 xã, thị trấn vùng DTTS năm 2020

28-02-2020

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch, kinh phí hỗ trợ sản xuất, cung ứng và nguyên tắc xác định giá bán muối I ốt phòng chống bướu cố cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên năm 2020.

Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng hệ thống cơ quan công tác dân tộc

16-12-2019

Ngày 29/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã Ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

06-12-2019

Ngày 04/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1747/QĐ-TTg công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về công tác dân tộc.

05-11-2019

Ngày 30-10-2019, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc

29-07-2019

Ngày 31 tháng 5 năm 2019 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-UBDT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2019 và thay thế Thông tư 04/2014/TT-UBDT quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc trên phạm vi cả nước.

Giao kế hoạch thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 tỉnh Thái Nguyên.

21-02-2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về việc giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững … năm 2019, tỉnh Thái Nguyên; trong đó kinh phí thực hiện Chương trình 135 năm 2019 là: 111.990 triệu đồng, gồm: Ngân sách trung ương là 100.930; Ngân sách địa phương đối ứng thực hiện là 11.060 triệu đồng.

UBND tỉnh Quyết định phê duyệt thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ muối I ốt cho người dân 124 xã, thị trấn vùng DTTS năm 2019

25-01-2019

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 201/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch, kinh phí hỗ trợ sản xuất, cung ứng và nguyên tắc xác định giá bán muối I ốt phòng chống bướu cố cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên năm 2019.

Các nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao Ban Dân tộc trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019

25-01-2019

Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND phân công, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019. Trong đó UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Quy định về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

25-01-2019

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Hướng dẫn Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019.

21-01-2019

Ngày 14/01/2019, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019.

Chủ động triển khai nhiệm vụ, công tác ngay từ những tháng đầu năm 2019, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

16-01-2019

Đó là một trong các nội dung trọng tâm của Hội nghị thường kỳ lần thứ 42, nhiệm kỳ 2015 – 2020, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên diễn ra ngày 03/01/2019 được nếu tại Kết luận số 377-KL/TU ngày 05/01/2019. Để thực hiện nội dung nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu ban cán sự đảng, đẳng đoàn, các ban xây dựng đẩng của Tỉnh ủy, cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy… căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị được phân công phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5498

Tổng truy cập: 786612

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền