Truy cập nội dung luôn

Lập Hội đồng thẩm định Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số, miền núi

25-03-2020

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

24-03-2020

Ngày 12/3/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II.

Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng hệ thống cơ quan công tác dân tộc

16-12-2019

Ngày 29/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã Ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

06-12-2019

Ngày 04/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1747/QĐ-TTg công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về công tác dân tộc.

05-11-2019

Ngày 30-10-2019, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc

29-07-2019

Ngày 31 tháng 5 năm 2019 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-UBDT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2019 và thay thế Thông tư 04/2014/TT-UBDT quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc trên phạm vi cả nước.

Giao kế hoạch thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 tỉnh Thái Nguyên.

21-02-2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về việc giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững … năm 2019, tỉnh Thái Nguyên; trong đó kinh phí thực hiện Chương trình 135 năm 2019 là: 111.990 triệu đồng, gồm: Ngân sách trung ương là 100.930; Ngân sách địa phương đối ứng thực hiện là 11.060 triệu đồng.

UBND tỉnh Quyết định phê duyệt thực hiện Chính sách đặc thù hỗ trợ muối I ốt cho người dân 124 xã, thị trấn vùng DTTS năm 2019

25-01-2019

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 201/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch, kinh phí hỗ trợ sản xuất, cung ứng và nguyên tắc xác định giá bán muối I ốt phòng chống bướu cố cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên năm 2019.

Các nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao Ban Dân tộc trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019

25-01-2019

Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND phân công, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019. Trong đó UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Quy định về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

25-01-2019

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Hướng dẫn Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019.

21-01-2019

Ngày 14/01/2019, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019.

Chủ động triển khai nhiệm vụ, công tác ngay từ những tháng đầu năm 2019, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

16-01-2019

Đó là một trong các nội dung trọng tâm của Hội nghị thường kỳ lần thứ 42, nhiệm kỳ 2015 – 2020, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên diễn ra ngày 03/01/2019 được nếu tại Kết luận số 377-KL/TU ngày 05/01/2019. Để thực hiện nội dung nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu ban cán sự đảng, đẳng đoàn, các ban xây dựng đẩng của Tỉnh ủy, cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy… căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị được phân công phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

16-01-2019

Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3838/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11% so năm 2018, kim ngạch xuất khẩu tăng 10%, thu nhập bình quân đạt 83 triệu đồng/người. Tỉnh phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 15 nghìn tỷ đồng (năm 2018 đạt hơn 14 nghìn tỷ đồng), tạo việc làm mới cho 15 nghìn lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,8%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 93%, tỷ lệ số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh 75%...

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

17-09-2018

Ngày 06/9/2018 UBND tỉnh Thái Nguyên ký ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên

07-09-2018

Ngày 04/9/2018, Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 506/QĐ-BDT về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Ban Dân tộc. Theo Quyết định Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ gồm có 05 thành viên, ông Nguyễn Thái Nam - Trưởng ban Ban Dân tộc là Trưởng ban.

UBND tỉnh Thái Nguyên quy định việc hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú

29-08-2018

Căn cứ Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý, ngày 21/8/2018, UBDN tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND quy định về việc thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ của UBND huyện Phú Lương

25-06-2018

Sáng ngày 19/6/2018, UBND huyện Phú Lương tổ chức Hội Nghị triển khai thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Phú Lương.

UBDN tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch lựa chọn, công nhận người có uy tín và thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS

14-06-2018

Ngày 31/5/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

​UBND tỉnh Quyết định trích ngân sách tỉnh phân bổ cho các địa phương thực hiện Đề án 2037 năm 2018

05-04-2018

Ngày 28/3/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 799/QĐ-UBND trích ngân sách tỉnh năm 2018 phân bổ cho các địa phương thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020” (gọi tắt là đề án 2037).

Phê duyệt kế hoạch kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách muối Iốt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018

26-03-2018

Ngày 16/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số: 690/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch kinh phí hỗ trợ sản xuất, cung ứng và nguyên tắc xác định giá bán muối phòng chống bướu cổ cho người dân vùng dân tộc và miền núi tỉnh Thái Nguyên năm 2018.

Bản đồ hành chính

Người phát ngôn

NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Họ và tên: Nguyễn Thái Nam

Chức vụ: Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên

Số điện thoại: 0913 075 462

Địa chỉ Email: namnt@thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:164

Tổng truy cập: 73554

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền