Truy cập nội dung luôn

Nhìn lại 5 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

17-07-2017 10:19

        Thái Nguyên là tỉnh miền núi có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (6 huyện, 2 thành phố, 1 thị xã, trong đó có 4 huyện miền núi và 1 huyện vùng cao); 180 xã, phường, thị trấn, trong đó có 124 xã, thị trấn miền núi, vùng cao (25 xã KVI, 63 xã KVII, 36 xã KVIII). Tổng diện tích tự nhiên hơn 3.500 km-2 (trong đó địa bàn vùng núi chiếm khoảng 90% diện tích cả tỉnh), dân số hơn 1,2 triệu người với nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 8 dân tộc có dân số trên 2.000 người là: Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Sán Chay, Dao, Mông, Hoa. Đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 27% dân số toàn tỉnh, sinh sống tập trung chủ yếu ở 5 huyện miền núi, vùng cao là: Định Hoá, Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ. Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có phong tục tập quán, bản sắc văn hóa riêng, song đều có chung truyền thống yêu nước, cần cù trong lao động sản xuất, đoàn kết, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước.

      (Người có uy tín xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước)

  Trong những năm qua, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đầu tư phát triển về mọi mặt của đời sống xã hội, nhờ đó cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc; văn hóa - y tế - giáo dục được cải thiện; bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc được giữ gìn và phát huy; hệ thống chính trị cơ sở được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng cao.

        Nhận thức rõ vị trí, vai trò cũng như tầm quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Để kịp thời động viên người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 về chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (Quyết định số 18), Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 56) và Hướng dẫn thực hiện của Liên bộ Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

        Qua 5 năm thực hiện 2012-2016, kết quả thực hiện chính đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số như sau: tổng kinh phí đã thực hiện là 7.358,5 triệu đồng; tổ chức hội nghị cung cấp thông tin 30 cuộc cho 2.845 lượt người có uy tín tham gia; Tập huấn, tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm 11 cuộc cho 337 lượt người; số người được thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết nguyên đán cổ truyền hàng năm là 5.052 lượt người; thăm hỏi, tặng quà dịp tết của đồng bào các DTTS 05 cuộc cho 76 lượt người; thăm hỏi gia đình người có uy tín gặp khó khăn, hoạn nạn là 135 cuộc cho 135 lượt người; thăm hỏi hỗ trợ khác, tiếp đón, tặng quà người có uy tín đến thăm làm việc "cả cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố, thị xã" là 105 cuộc cho 767 lượt người; số lượt người có uy tín tiêu biểu xuất sắc được khen thưởng là 144  người; cấp Báo Thái Nguyên và Báo Dân tộc & Phát triển cho người có uy tín. 

        Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Quyết định số 18 và Quyết định số 56 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh đã phát huy được vai trò của người có uy tín, họ là cầu nối giữa các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể với nhân dân; phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia và vận động nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền ở cơ sở; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, luôn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, là lực lượng nòng cốt góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; nhờ đó, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên khá giả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, phát triển kinh tế - xã hôi, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với Đảng, Nhà nước.

        Đạt được những kết quả trên, là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, sự quản lý điều hành của UBND tỉnh, sự nhiệt tình phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành trong tỉnh, các cấp chính quyền địa phương tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo chính sách đúng quy định. Người có uy tín đã tích cực vận động gia đình và cộng đồng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, gương mẫu đi đầu để các thành viên trong gia đình, cộng đồng thôn, bản noi theo; tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư..., những kết quả đó đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. 

        Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện thực tế tại các địa phương vẫn còn một số khó khăn như sau:

        - Nhận thức về vai trò vị trí, của người có uy tín ở một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật đầy đủ, do vậy việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chưa chặt chẽ, thiếu tập trung, việc bình xét lựa chọn người có uy tín chưa được đúng theo mong muốn và có một số ít chưa thực sự là người có uy tín trong cộng đồng người DTTS trên địa bàn tỉnh. 

        - Ở một số ít người có uy tín chưa tích cực hoạt động, chưa phát huy tốt được vai trò, vị trí sau khi được nhân dân tín nhiệm và chính quyền công nhận. Việc cập nhật, nắm bắt thông tin của người có uy tín còn hạn chế, chưa kịp thời để tuyên truyền vận động nhân dân; chính quyền địa phương một số nơi chưa quan tâm đến công tác cung cấp thông tin cho người có uy tín theo quy định.

        - Nguồn kinh phí Trung ương, tỉnh bố trí không đủ để thực hiện đầy đủ các chế độ cho người có uy tín như tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, đi học tập kinh nghiệm; kinh phí Trung ương cấp chậm, thường vào giữa và cuối năm nên gặp khó khăn trong việc thực hiện các chế độ chính sách cho người có uy tín, nhất là nội dung thăm hỏi người uy tín gặp ốm đau, khó khăn, hoạn nạn.

        - Một số người có uy tín trong đồng bào các DTTS còn hạn chế một số mặt nhất định: như tuổi cao, sức khỏe yếu, trình độ nhận thức còn có hạn. Công tác vận động người có uy tín vẫn còn hạn chế về nội dung, hình thức, tổ chức vận động chưa linh hoạt, từng địa phương cơ sở chưa phát huy tốt vai trò và khả năng của những người có uy tín.

        Thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số” tỉnh Thái Nguyên. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả đóng góp của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong thời gian tới các cấp các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị-xã hội địa phương cần thực hiện một số nội dung sau:

        Thứ nhất: Trung ương bổ sung một số chế độ, chính sách cần thiết cho người có uy tín như: cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí hằng năm cho những người có uy tín trong đồng bào DTTS không thuộc đối tượng đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo quy định hiện hành.

        Thứ hai: Các cấp, các ngành thường xuyên cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kiến thức an ninh, quốc phòng tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín tham gia các phong trào hoạt động xã hội, các cuộc vận động của địa phương.

        Thứ ba: Để tiếp tục phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm, kịp thời thăm hỏi, tặng quà người có uy tín nhân ngày lễ tết, ốm đau, cứu trợ khi gặp khó khăn; động viên và biểu dương, khen thưởng những đóng góp của người có uy tín.

        Thứ tư: Hằng năm cần tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu để động viên khích lệ kịp thời, cụ thể: đối với cấp tỉnh 1 năm/1 lần, toàn quốc 5 năm/1 lần.

       Thứ năm: Trung ương, tỉnh xem xét, bố trí đủ 100% kinh phí và cấp ngay từ đầu năm để triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người có uy tín kịp thời./.

Hoàng Đại Thắng - Phòng Chính sách Dân tộcBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1933

Tổng truy cập: 319499

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền