Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
151 45/2018/TT-BGTVT Thông tư của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc 13/08/2018
152 95/KH/TU Kế hoạch của Tỉnh ủy Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" 13/08/2018
153 3116/UBND-CNN Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 10/08/2018
154 1010/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn 10/08/2018
155 8/NQ/TU Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030 08/08/2018
156 70/2018/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 08/08/2018
157 71/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 08/08/2018
158 2323/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH của UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 06/08/2018
159 67/2018/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về tài sản công. 06/08/2018
160 17/2018/TT-BYT Thông tư của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển VN và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên 06/08/2018
bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;