Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 4989/UBND-CNN Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v xử lý nghiêm các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định tham gia giao thông 05/12/2019
2 737/BC-BDT Báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên về kết quả thực hiện phòng, chống TP và TM, HIV/AIDS và công tác tuyên truyền tỉnh Thái Nguyên năm 2018 03/12/2019
3 3301/UBND-NC Đề án UBND tỉnh Thái Nguyên sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2021 14/08/2019
4 2221/QĐ-UBND QĐ của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 22/07/2019
5 1922/QĐ-UBND QĐ của UBND tỉnh Thái Nguyên Về việc ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 28/06/2019
6 1526/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên Về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác trực phòng, chống thiên tai 07/06/2019
7 01/2019/TT-UBDT Thông tư của Ủy ban Dân tộc quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc 31/05/2019
8 63/TB-UBND Thông báo của UBND tỉnh Thái Nguyên Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 31/05/2019
9 1168/CV/TU Công văn của Tỉnh ủy Thái Nguyên V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư 29/05/2019
10 9/CT-UBND Chỉ thị của UBND tỉnh Thái Nguyên Về việc tăng cường các biện pháp quản lý động vật rừng hoang dã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 29/05/2019
11 1808/UBND-KGVX Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 17/05/2019
12 60/KH-UBND KẾ HOẠCH của UBND tỉnh Thái Nguyên Thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 10/05/2019
13 49/TB-UBND Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 10/05/2019
14 413/BC/TU Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ//TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” 09/05/2019
15 49/TB-UBND Thông báo của UBND tỉnh Thái Nguyên Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 08/05/2019
16 1183/QĐ-UBND QQĐ của UBND tỉnh Thái Nguyên Phê duyệt báo cáo phân loại đường để tính giá cước vận tải đường bộ năm 2019 07/05/2019
17 1653/UBND-KT Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v thực hiện Công văn số 1783/NHNN-TD ngày 18/3/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 07/05/2019
18 71/KH-UBND KẾ HOẠCH của UBND tỉnh Thái Nguyên Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” 05/05/2019
19 1596/UBND-CNN Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v đôn đốc, triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 04/05/2019
20 160-BS/VPTU Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên Sao lục: Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. 02/05/2019
21 800/BC/BTGTU Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết quả kiểm tra 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của đảng bộ tinh Thái Nguyên 26/04/2019
22 1065/QĐ-UBND Quyết định UBND tỉnh Thái Nguyên về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch ở người tỉnh Thái Nguyên 25/04/2019
23 7/CT-UBND Chỉ thị của UBND tỉnh Thái Nguyên Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2019 25/04/2019
24 6/CT-UBND Chỉ thị của UBND tỉnh Thái Nguyên Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019 25/04/2019
25 400/KH-UBDT Kế hoạch của Ủy ban Dân tộc thực hiện KL số 45-KL/TƯ của Ban bí thư v/v đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Ct số 18- CT/TW 23/04/2019
26 1367/UBND-KGVX Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v tăng cường biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động 18/04/2019
27 6/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 18/04/2019
28 1334/UBND-CNN Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2019, triển khai thực hiện đề nghị của Bộ Y tế và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 16/04/2019
29 254/KH-BDT Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019 12/04/2019
30 253/KH-BDT Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên 12/04/2019
31 954/STNMT-DDBD&VT Công văn của Sở Tài Nguyên và Môi trường V/v tổ chức triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ và các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ 12/04/2019
32 1285/UBND-CNN Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh 11/04/2019
33 45/KH-UBND Kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên Về việc phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019 09/04/2019
34 1203/UBND-KGVX Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em 08/04/2019
35 40/KH-UBND KẾ HOẠCH của UBND tỉnh Thái Nguyên Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 03/04/2019
36 131/KH/TU Kế hoạch của Tỉnh ủy Thái Nguyên thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng* 02/04/2019
37 1126/UBND-NC Công văn của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 02/04/2019
38 32/CTr/TU Chương trình hành động của Tỉnh ủy Thái Nguyên thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư "về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"* 02/04/2019
39 37/-KH-BCĐ KẾ HOẠCH Công tác của Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2019 01/04/2019
40 36-QĐ-BCĐ QUYẾT ĐỊNH Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh Thái Nguyên 01/04/2019
41 39/KH-UBND Kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 01/04/2019
42 9/NQ/TU Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)* 29/03/2019
43 35/KH-UBND KẾ HOẠCH của UBND tỉnh Thái Nguyên Triển khai, thi hành Luật Đặc xá năm 2018 28/03/2019
44 34/KH-UBND KẾ HOẠCH của UBND tỉnh Thái Nguyên Thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2019 28/03/2019
45 35/-KH-BCĐATTP Kế hoạch BCĐ ATTP tỉnh Thái Nguyên triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 28/03/2019
46 816/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên Về việc thành lập các Chốt kiểm dịch động vật tạm thời phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 28/03/2019
47 64/BC-UBND Báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên Kết quả tiến độ triển khai các Dự án sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018; tiến độ triển khai một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh 26/03/2019
48 31/KH-UBND KẾ HOẠCH của UBND tỉnh Thái Nguyên Phòng, chống ma túy năm 2019 25/03/2019
49 32/KH-UBND KẾ HOẠCH của UBND tỉnh Thái Nguyên Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019 25/03/2019
50 162/BC-BDT Báo cáo kiểm soát TTHC quý I năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên 25/03/2019
51 161/BC-BDT Báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tình hình kết quả công tác dân tộc quý I 23/03/2019
52 27/2019/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật đo đạc và bản đồ 13/03/2019
53 630/QĐ-UBND "QĐ của UBND tỉnh Thái Nguyên Về việc thành lập các Chốt kiểm dịch động vật tạm thời phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Ghi chú " 08/03/2019
54 2254/TB/TU Thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về việc triển khai các biện pháp khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 07/03/2019
55 1/CĐ-UBND Công Điện của UBND tỉnh Thái Nguyên Về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 07/03/2019
56 27/KH-BATGT Kế hoạch của Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện năm an toàn giao thông 2019 05/03/2019
57 23/2019/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Nghị định về hoạt động triển lãm 26/02/2019
58 01/2019/TT-BGDĐT Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư sửa dổi, bổ úng một số điều cuả Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình dodọ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên, trình dộ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 25/02/2019
59 100/BC-BDT BC của Ban Dân tộc thực hiện CTDT tháng 2.2019 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2019 21/02/2019
60 329/QĐ-UBND Quyết định số của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững … năm 2019 30/01/2019
61 55/BC-BDT Báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên về tình hình triên khai thực hiện công tác dân tộc tháng 1 và nhiệm vụ tháng 2 năm 2019 24/01/2019
62 57/KH-BDT KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên năm 2019 24/01/2019
63 1073/CV-TU Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019* 18/01/2019
64 209/QĐ-BVHTTD QĐ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định v/v phê duyệt Đề án:" Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đọan hiện nay" 18/01/2019
65 06/KH-UBND Kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên phân công, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 16/01/2019
66 03/2019/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 15/01/2019
67 01/HD-BCĐ Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 14/01/2019
68 45/QĐ- TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 – 2021 09/01/2019
69 03/KH-BCĐ KẾ HOẠCH của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện Tổ chức phong trào vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên năm 2019 08/01/2019
70 07/KH-BDT Kế hoạch của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên năm 2019 07/01/2019
71 377-KL/TU Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tại Hội nghị thường kỳ lần thứ 42, nhiệm kỳ 2015 – 2020 05/01/2019
72 02/CT-UBND CHỈ THỊ của UBND tỉnh Thái NguyênVề việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 05/01/2019
73 01/CT-UBND Chỉ thị của UBND tỉnh Thái Nguyên v/v triển khai phòng, chống dịch lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 03/01/2019
74 136/KH-UBND Kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên Triển khai thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 28/12/2018
75 137/KH-UBND Kế hoạch của UBND tỉnh Thái NguyênThực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 26/7/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 28/12/2018
bản đồ hành chính
Liên kết web

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3651 864 - Fax: 0280 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao

;