Truy cập nội dung luôn

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc

22-07-2021 16:00

        Ngày 14/7/2021, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

        Theo đó, Nghị quyết số 04-NQ/TU xác định Công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển; Phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quốc phòng, an ninh vùng dân tộc và miền núi; gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc; giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các DTTS trong sự phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam; Hệ thống chính trị ở vùng dân tộc và miền núi, nhất là cấp cơ sở phải được xây dựng, củng cố và phát triển từng bước vững chắc; quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, trí thức là người DTTS.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trò chuyện với chức sắc tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số

        Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng dân tộc và miền núi so với bình quân chung của tỉnh; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người DTTS; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc đi đôi với xóa bỏ tập quán lạc hậu; bảo đảm hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước. Phấn đấu đến năm 2025, Thái Nguyên trở thành tỉnh dẫn đầu khu vực trung du, miền núi phía Bắc, đến năm 2030 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về thực hiện Nghị quyết số 88/2019/NQ-QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

        Mục tiêu cụ thể đến hết năm 2025: Phấn đấu mức thu nhập bình quân của người DTTS tăng trên 2 lần so với năm 2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo DTTS bình quân 2%/năm trở lên trên tổng số hộ DTTS toàn tỉnh (theo tiêu chí mới); 94% số xã vùng dân tộc và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; 100% xóm có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa; 100% trường, lớp học được xây dựng kiên cố; duy trì tỷ lệ ít nhất 8% học sinh DTTS được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, hoàn thiện cơ sở vật chất các trường nội trú; huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đi học đạt 100%; 96% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; Giảm 50% số xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; Thực hiện quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí 62% số hộ dân tộc thiểu số đang cư trú phân tán, rải rác trong rừng đặc dụng, các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở; Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; 85% xóm có Nhà văn hoá đạt chuẩn; 50% xóm có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng; Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc và miền núi. Phấn đấu 80% trở lên cán bộ, công chức cấp xã vùng dân tộc và miền núi có trình độ cao đẳng, đại học, trong đó 100% cán bộ chủ chốt có trình độ đại học trở lên; phấn đấu cán bộ là người DTTS tham gia cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo, quản lý phù hợp với tỷ lệ dân tộc của địa phương; tiếp tục duy trì và bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó: Cấp tỉnh có tối thiểu 5% tổng số biên chế được giao; cấp huyện, xã đạt tỷ lệ theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới; phấn đấu đến năm 2025 mỗi đơn vị cấp huyện xây dựng ít nhất 30% đơn vị hành chính cấp xã trên tổng số xã thuộc vùng dân tộc và miền núi chuyển đổi số; Bình quân hằng năm kết nạp đảng viên tại các xã vùng dân tộc và miền núi đạt tỷ lệ từ 2,5% trở lên so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng vùng dân tộc và miền núi hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên.

        Định hướng mục tiêu đến năm 2030: Thu nhập bình quân của người DTTS bằng 60% bình quân chung cả nước; 100% xã vùng dân tộc và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm xuống dưới 8% (theo tiêu chí mới); 100% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% xóm có Nhà văn hoá đạt chuẩn; 85% xóm có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng; Trên địa bàn tỉnh không còn xã đặc biệt khó khăn; Thực hiện quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí 100% số hộ dân tộc thiểu số đang cư trú phân tán, rải rác trong rừng đặc dụng, các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở; Phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong Mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững đến năm 2030.

        Để triển khai thực hiện các mục tiêu và định hướng nêu trên, Nghị quyết số 04-NQ/Tđã đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

        - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác dân tộc;

        - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; quan tâm phát triển nguồn nhân lực;

- Tập trung các nguồn lực ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; ưu tiên các xã vùng đặc biệt khó khăn;

        - Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, phù hợp với tập quán của từng dân tộc và tiềm năng, lợi thế của từng vùng;

        - Phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, xã hội vùng dân tộc và miền núi;

        - Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội;

        - Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc

        - Tăng cường đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc vào mục đích xấu; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác, đối ngoại trong các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc.

        Xem Nghị quyết số 04-NQ/TU chi tiết tại đây./.

Lê Thái Vĩnh - Phòng Chính sách Dân tộc

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3479296

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền