Truy cập nội dung luôn

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên

28-03-2022 16:58

Ngày 24/3/2022, Trưởng Ban Chỉ đạo c Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 17/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo c Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên (Ban Chỉ đạo).

Quy chế gồm IV chương, 16 điều quy định Nguyên tắc hoạt động; Bộ phận thường trực; Công tác chỉ đạo, điều hành quản lý; Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, của các Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo và nhiệm vụ, quyền hạn của các Ủy viên Ban Chỉ đạo các hoạt động của Ban Chỉ đạo; quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị giúp việc Ban Chỉ đạo; quy định chế độ làm việc, chế độ họp và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo…

Lãnh đạo UBND tỉnh họp với các sở, ngành, UBND huyện Định Hóa tổng hợp nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 đầu tư, hỗ trợ huyện Định Hóa, phấn đấu Định Hóa hoàn thành xây dựng NTM năm 2023

Theo quy chế, Ban Dân tộc tỉnh - Cơ quan Thường trực CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Trực tiếp giúp việc cho Phó Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương xây dựng, quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

- Chủ trì tham mưu, đề xuất, tổng hợp kế hoạch và dự kiến phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 và hằng năm, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương hướng dẫn quy trình giám sát, kiểm tra và tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình và báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban phân công.

Quyết định có hiệu lực kế từ ngày ký.

Xem chi tiết các nội dung của Quyết định số 17/QĐ-BCĐ tại đây.

Nguyễn Văn Nghĩa, Văn phòng

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3441479

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền