Truy cập nội dung luôn

Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

30-03-2022 16:52

Ngày 25/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 35/QĐ-BCĐCTMTQG về việc ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương).

Ban Chỉ đạo Trung ương xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đó là:

1. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững và nông thôn mới.

2. Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, làm cơ sở để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, lựa chọn nội dung tu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.

3. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 (bao gồm cả kế hoạch năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

4. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của từng chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, đề án, dự án có liên quan.

5. Triển khai các giải pháp huy động, bổ sung nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

6. Tổ chức quán triệt, thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân về các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Để đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo Trung ương giao:

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và nhiệm vụ được phân công.

2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; định kỳ báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tình hình triển khai các nội dung trong Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương.

3. Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ phạm vi quản lý, thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao: (1) Hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền những văn bản đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ tại Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2020 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2021 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình GNBV giai đoạn 2021 - 2025. (2) Chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc từng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ của từng chương trình theo đúng quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý đầu tư công, quản lý ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan. (3) Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, cấp có thẩm quyền để xử lý các vấn đề phát sinh.

4. Các bộ, ngành được giao chủ trì quản lý các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 3 năm 2022 ngay sau khi Nghị định của Chính phủ về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được ban hành và có hiệu lực.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: (1) Căn cứ vào Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung tượng và điều kiện thực tế của địa phương để chủ động phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương trong triển khai các nhiệm vụ được phân công. (2) Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 của địa phương; rà soát, trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên phạm vi địa bàn quản lý. (3) Khần trưởng thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo chung cho các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tại địa phương theo đúng quy định tại Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021; Nghị quyết số 25/2001/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội và Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. (4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện đối với cấp huyện, cấp xã, nhất là về cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn huy động đóng góp tự nguyện của nhân dân theo quy định hiện hành. (5) Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư công; quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các quy định có liên quan. 

6. Trân trọng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân với kết quả thực hiện từng chương trình; thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp theo quy định.

 Xem chi tiết Quyết định số 35/QĐ-BCĐCTMTQG tại đây

Nguyễn Văn Nghĩa, Văn phòng

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3479333

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền