Truy cập nội dung luôn

Nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN

26-07-2022 14:50

Ngày 16/6/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức và phương pháp phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước;mức đối ứng nguồn vốn ngân sách tỉnh; để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyêngiai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025(Chương trình).

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;UBND các huyện, thành phố (UBND các huyện); các xã, thị trấn và các đơn vị sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình(các đơn vị); Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình.

Phụ nữ dân tộc Sán Chay trao đổi về phong tục tập quán của dân tộc

Phân bổ vốn với nguyên tắc:

1. Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình phải tuân thủ các quy định của pháp luật về Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Bám sát các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể của Chương trình nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; bảo đảm đúng đối tượng, đúng nội dung, không vượt quá tổng mức vốn đầu tư, vốn sự nghiệp và không thay đổi cơ cấu nguồn vốn của Chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Ưu tiên bố trí vốn thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm giải quyết các vấn đề cấp bách, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, các trường Phổ thông Dân tộc nội trú, bán trú.

4. Việc phân bổ vốn phải đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách của Chương trình; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các đơn vị.

5. Bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ tính toán, dễ áp dụng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.

6. Nguồn vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh được ưu tiên tập trung để phân bổ cho các xã ĐBKK, xã  ATK  phấn  đấu  đạt chuẩn  nông thôn mới theo Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; các dự án đầu tư xây dựng công trình góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cánh đồng lúa chín vùng đồng bào DTTS&MN

Trách nhiệm của UBND tỉnh: Tổ chức lập kế hoạch vốn trung hạn và hằng năm theo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức và phương pháp phân bổ vốn ngân sách nhà nước tại Nghị quyết này; Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình.

Nghị quyết quy định trách nhiệm của UBND tỉnh: Tổ chức lập, thẩm định và giao kế hoạch vốn trung hạn và hằng năm cho các sở, ban ngành của tỉnh, UBND cấp huyện theo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức, phương pháp và nội dung phân bổ vốn ngân sách nhà nước tại Quy định này; Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình.

Xem chi tiết Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND tại đây./.

Dương Thị Hường Thái, Phòng Chính sách Dân tộc

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3449804

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền