Truy cập nội dung luôn

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG

06-01-2022 16:58

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025

Quang cảnh đường vào xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ

Quyết định được ban hành là căn cứ để lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) của Chương trình cho các cấp, các ngành và đơn vị sử dụng vốn NSNN.

Đối tượng áp dụng là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cấp huyện, xã và các đơn vị sử dụng vốn NSNN để thực hiện Chương trình (sau đây gọi tắt là bộ, cơ quan Trung ương và địa phương). Cơ quan, tổ chức tham gia hoặc có liên quan đến lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm nguồn NSNN của Chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025.

Về nguyên tắc phân bổ vốn gồm: Tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Bám sát các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể của Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; bảo đảm không vượt quá tổng mức vốn đầu tư, vốn sự nghiệp và không thay đổi cơ cấu nguồn vốn của Chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chị em phụ nữ xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai

Ưu tiên bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng phù hợp với các mục tiêu phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt giai đoạn trước nhưng chưa đủ nguồn lực thực hiện đã được tích hợp tại nội dung Chương trình; các địa phương chỉ đạo điểm được Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt; tập trung đầu tư, hỗ trợ các xã, thôn, bản khó khăn nhất, giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất.

Bên cạnh đó, ưu tiên bố trí ngân sách Trung ương đầu tư các công trình giao thông cho các xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; đầu tư công trình giao thông kết nối (hệ thống cầu, đường giao thông), công trình điện lưới quốc gia phục vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh cho các huyện nghèo có nhiều xã biên giới, xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn; đầu tư trường dân tộc nội trú cho huyện có đông đồng bào DTTS sinh sống, có nhiều xã đặc biệt khó khăn nhưng chưa có địa điểm hoặc phải thuê địa điểm hoạt động.

Quyết định giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương tổng hợp phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương trung hạn và hằng năm thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định tại Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/12/2021.

Xem chi tiết Quyết định 39/2021/QĐ-TTg https://cms.thainguyen.vn/group/ban-dan-toc-tinh-thai-nguyen/quan-ly-van-ban?p_p_id=1_WAR_portalvbpqportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_1_WAR_portalvbpqportlet_id=397562&_1_WAR_portalvbpqportlet_redirect=https%3A%2F%2Fcms.thainguyen.vn%2Fgroup%2Fban-dan-toc-tinh-thai-nguyen%2Fquan-ly-van-ban%3Fp_p_id%3D1_WAR_portalvbpqportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_1_WAR_portalvbpqportlet_startDateInsertDbYear%3D2021%26_1_WAR_portalvbpqportlet_endDateInsertDbYear%3D2022%26_1_WAR_portalvbpqportlet_startDate%3D30%252F12%252F2021%26_1_WAR_portalvbpqportlet_startDateInsertDb%3D30%252F12%252F2021%26_1_WAR_portalvbpqportlet_status%3D%26_1_WAR_portalvbpqportlet_startDateInsertDbDay%3D30%26_1_WAR_portalvbpqportlet_endDateMonth%3D0%26_1_WAR_portalvbpqportlet_endDate%3D09%252F01%252F2022%26_1_WAR_portalvbpqportlet_sokyhieu%3D39%252F2021%252FQ%25C4%2590-TTg%26_1_WAR_portalvbpqportlet_trichyeu%3D%26_1_WAR_portalvbpqportlet_loaiVanBanId%3D%26_1_WAR_portalvbpqportlet_startDateMonth%3D11%26_1_WAR_portalvbpqportlet_linhVucVanBanId%3D%26_1_WAR_portalvbpqportlet_startDateInsertDbMonth%3D11%26_1_WAR_portalvbpqportlet_formDate%3D1641721832701%26_1_WAR_portalvbpqportlet_endDateDay%3D9%26_1_WAR_portalvbpqportlet_endDateInsertDbMonth%3D0%26_1_WAR_portalvbpqportlet_coQuanBanHanhId%3D%26_1_WAR_portalvbpqportlet_vanBanPhapQuiesSearchContainerPrimaryKeys%3D%26_1_WAR_portalvbpqportlet_endDateInsertDb%3D09%252F01%252F2022%26_1_WAR_portalvbpqportlet_startDateDay%3D30%26_1_WAR_portalvbpqportlet_startDateYear%3D2021%26_1_WAR_portalvbpqportlet_endDateYear%3D2022%26_1_WAR_portalvbpqportlet_mvcPath%3D%252Fhtml%252Fadmin%252Fview_vanban.jsp%26_1_WAR_portalvbpqportlet_endDateInsertDbDay%3D9&_1_WAR_portalvbpqportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fadmin%2Fedit_vanban.jsp

Dương Thị Hường Thái, Phòng Chính sách Dân tộc

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7085

Tổng truy cập: 3297910

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền