Truy cập nội dung luôn

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

17-01-2022 09:06

 Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4327/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bao gồm 39 thành viên do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban, 04 Ủy viên Thường trực  và 32 thành viên Ban Chỉ đạo là Giám đốc, phó Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện,thành phố, thị xã có liên quan đến thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đồng bào Dân tộc Sán Dìu xón Lân Trà 1, xã Sơn Cẩm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo tỉnh gồm: Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách có liên quan để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, và giải pháp thực hiện các mục tiêu của các Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm và hằng năm, bố trí cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương, xây dựng các giải pháp huy động các nguồn lực của địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Giúp UBND tỉnh điều phối hoạt động giữa các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Giúp UBND tỉnh đôn đốc các Sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Tổ chức kiểm tra, giám sát, báo cáo, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong trong quá trình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Về hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh và phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các thành viên của Ban Chỉ đạo tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng bộ máy và công chức của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các ủy viên sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ.

Quyết định cũng chỉ đạo việc thành lập các Tổ công tác của các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó: Trưởng Ban Dân tộc tỉnh quyết định thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Tổ trưởng Tổ công tác là Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Tổ trưởng Tổ công tác là Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Tổ trưởng Tổ công tác là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 Nội dung Quyết định cũng nêu rõ cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh và Tổ công tác, gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh, sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh về quản lý, tổng hợp chung các chương trình mục tiêu quốc gia; Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố, thị xã thành lập Ban Chỉ đạo chung cho các chương trình mục tiêu quốc giai đoạn 2021-2025 ở địa phương theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Quyết định số 4327/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các Quyết định sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực: Quyết định số 4215/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thái Nguyên.

Xem chi tiết Quyết định số 4327/QĐ-UBND: tại đây

Nguyễn Văn Nghĩa, Văn phòng

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8899

Tổng truy cập: 3306996

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền