Truy cập nội dung luôn

Thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

10-03-2022 11:00

Ngày 28/2, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh ban hành Quyết định số 135/QĐ-BDT thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tổ công tác gồm có 25 thành viên, do đồng chí Trưởng Ban Dân tộc là tổ trưởng, 02 đồng chí Phó Ban làm tổ phó và các Tổ viên các công chức thuộc các sở, ngành liên quan.

Tổ công tác có nhiệm vụ:

1. Giúp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp có liên quan để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (gọi tắt là Chương trình).

2. Giúp Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn và hằng năm, bố trí cân đối nguồn vốn từ ngân sách địa phương, xây dựng các giải pháp huy động các nguồn lực của Sở, ngành, địa phương thực hiện Chương trình.

3. Giúp Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh điều phối hoạt động giữa các Sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc thực hiện Chương trình.

4. Giúp Ban chỉ đạo, UBND tỉnh đôn đốc các Sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, điều hành Chương trình.

5. Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, báo cáo, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện Chương trình.

Nguyên tắc, chế độ làm việc và kinh phí hoạt động của Tổ công tác

1. Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Tổ công tác; ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Tổ phó và các Tổ viên Tổ công tác.

2. Tổ phó và Tổ viên của Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ do Tổ trưởng Tổ công tác phân công và tham mưu thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao.

3. Các Tổ viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

4. Văn phòng Ban Dân tộc là đơn vị thường trực của Tổ công tác, giúp Tổ trưởng Tổ công tác quản lý, điều phối, triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình.

5. Tổ trưởng và các Tổ phó Tổ công tác sử dụng con dấu của Ban Dân tộc tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

6. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác do ngân sách tỉnh đảm bảo theo quy định.

Xem chi tiết Quyết định số 135/QĐ-BDT tại đây

Nguyễn Văn Nghĩa, Văn phòng

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9020

Tổng truy cập: 3306995

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền