Truy cập nội dung luôn

 

Trưởng Ban 
Nguyễn Thái Nam

 

       

Điện thoại: Cơ quan: 0208 3651 865   

Di động: 0913 075 46

Email: namnt@thainguyen.gov.vn
 

       
        Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về hoạt động của Ban Dân tộc. Chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng Ban, các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Dân tộc theo quy định.
        1. Phụ trách Văn phòng, Thanh tra Ban, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
        2. Trực tiếp phụ trách các công việc:
       - Chủ tài khoản và những công việc thuộc nhiệm vụ của Văn phòng, bao gồm: Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức; Thi đua khen thưởng; Cải cách hành chính; Quy chế dân chủ và những nội dung công việc khác thuộc nhiệm vụ của Văn phòng. 
        - Công tác xây dựng kế hoạch và tổng hợp, báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc theo quy định hiện hành.
        - Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
        - Chương trình 135 và việc rà soát phân định vùng dân tộc, miền núi theo quy định của Trung ương.
        - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chính sách cử tuyển đối với học sinh vùng dân tộc và miền núi.
        - Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp.
        - Đề án “Phát triển kinh tế- xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020”.
        - Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020.
        - Kế hoạch triển khai một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.
        - Những công việc khác thuộc nhiệm vụ của Ban Dân tộc.
        3. Tham gia thành viên các Ban chỉ đạo theo quy định.
        4. Giữ mối quan hệ phối hợp với các ngành liên quan theo yêu cầu nội dung từng công việc.
        5. Phụ trách theo dõi công tác dân tộc của huyện Định Hóa, Đại Từ và thành phố Thái Nguyên.

 
 

 
Phó Trưởng Ban 
Hoàng Văn Chính

         

Điện thoại: Cơ quan: 0208 3651 863                                                                   

Di động: 0913 106 895  

Email: chinhhv@thainguyen.gov.vn
 

     


        1. Phụ trách Phòng Tuyên truyền và Địa bàn.
        2. Trực tiếp phụ trách các công việc chuyên môn:  
        - Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, trợ giúp pháp lý theo nhiệm vụ của Ban Dân tộc.
        - Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
        - Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc với các Sở, ban, ngành liên quan. 
        - Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về công tác dân tộc.
        - Thăm hỏi các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, các hộ chính sách trên địa bàn trong dịp Lễ, Tết hoặc các gia đình đồng bào DTTS gặp khó khăn, hoạn nạn. Đón tiếp đồng bào dân tộc thiểu số trong và ngoài tỉnh đến thăm và làm việc với Ban Dân tộc tỉnh.
        - Tổ chức các hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; Nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Theo dõi về tình hình dân vận, dân chủ, nhân quyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
         - Công tác tuyên truyền về lĩnh vực công tác dân tộc.
        - Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân dân tộc thiểu số và miền núi. Hoạt động bình đẳng giới ở vùng dân tộc miền núi.
        - Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.
        - Công tác phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội vùng dân tộc miền núi.
        - Chính sách cấp không thu tiền một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiều số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
        - Những công việc khác do Trưởng Ban phân công.
        3. Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo theo quy định.
        4. Giữ mối quan hệ phối hợp với các ngành liên quan theo yêu cầu nội dung công việc được phân công phụ trách.
        5. Phụ trách theo dõi công tác dân tộc của các huyện: Võ Nhai, Phổ Yên và thị xã Sông Công.

 

 

Phó Trưởng Ban 
Hoàng Phong


Điện thoại: Cơ quan: 0208 3856 066                                                                     

Di động: 0904 372 333    

Email: phongh@thainguyen.gov.vn
 

       
        1. Phụ trách Phòng Chính sách Dân tộc. 
        2. Trực tiếp phụ trách các công việc chuyên môn:  
        - Công nghệ thông tin, đề tài khoa học, việc áp dụng ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan.
        - Chính sách đặc thù hỗ trợ muối iốt cho người dân vùng dân tộc và miền núi tỉnh Thái Nguyên.
        - Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng ATK và vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020.
        - Công tác  biểu dương người dân tộc thiểu số gương mẫu, làm kinh tế giỏi, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước...
        - Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
        - Các chính sách dân tộc thuộc các sở, ban, ngành ở tỉnh; việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
        - Những công việc khác do Trưởng Ban phân công.
        3. Tham gia thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh; Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo theo quy định.
        4. Giữ mối quan hệ phối hợp với các ngành liên quan theo yêu cầu nội dung từng công việc được phân công phụ trách.
        5. Phụ trách theo dõi công tác dân tộc của các huyện: Phú Bình, Đồng Hỷ, Phú Lương.

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4913

Tổng truy cập: 3199372

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền