Truy cập nội dung luôn

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

02-11-2021 14:52

Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức như sau:

          I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG.

          1. Số lượng biên chế cần tuyển: 01 biên chế.

          2. Danh mục chi tiết về chỉ tiêu, vị trí việc làm, ngành, chuyên ngành cần tuyển dụng (theo phụ lục đính kèm).

          II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN.

            1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:

          a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

          b) Đủ 18 tuổi trở lên;

          c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

          d) Có văn bằng chứng chỉ phù hợp;

          đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

          e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

          g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (theo phụ lục đính kèm tại mục I).

          2. Những người sau đây không được đăng ký thi tuyển công chức.

          a) Không cư trú tại Việt Nam;

          b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

          c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong  bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

          III. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC.

          1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển.

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại mục 1 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG.

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

2. Nội dung thi tuyển: Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

2.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

          a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

          b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

          - Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

          - Phần II: Ngoại ngữ thi Tiếng Anh trình độ tương bậc 3, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút;

          - Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

          c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

          - Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

          - Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

          d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin;

          đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

          2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

          a) Hình thức thi: Phỏng vấn.

          b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính    sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

          c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

          d) Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển.

          3.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

          a) Có kết quả điểm thi phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

          b) Có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục 1, phần III của Thông báo này cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.

          3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b, tiểu mục 3.1, mục này bằng nhau thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

          3.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công  chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu kèm theo Thông báo này).

- Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, bảng điểm. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có).

- Các văn bằng, chứng chỉ minh chứng đối với các trường hợp được miễn thi Tin học, Ngoại ngữ.

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

* Lưu ý:

- Người đăng ký dự tuyển phải khai báo đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tính đến thời gian nộp hồ sơ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin trong Hồ sơ đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Người đăng ký dự tuyển khi được thông báo trúng tuyển phải hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định. Nếu không hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

2. Lệ phí thi tuyển.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức chi, chế độ chi, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Sau khi tổng hợp số lượng đăng ký dự thi, Ban Dân tộc sẽ thông báo mức thu phí tuyển dụng đến các thí sinh, cụ thể:

          - Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh.

          - Từ 100 đến 500 thí sinh: 400.000 đồng/ thí sinh.

          - Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/ thí sinh.

Danh sách thí sinh đủ tiên chuẩn, điều kiện dự thi, thông báo về thời gian ôn thi, địa điểm thi, nộp lệ phí thi tuyển và các thông báo khác liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức được niêm yết công khai tại trụ sở Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên, số 666A, đường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và trên trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tại địa chỉ http://bandantoc.thainguyen.gov.vn

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 30 ngày, từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021.

- Hình thức nộp hồ sơ: cá nhân có nhu cầu dự thi tuyển công chức năm 2021 nộp hồ sơ dự tuyển bằng hình thức nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) theo địa chỉ: Văn phòng, Ban Dân tộc, số 666A đường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Số điện thoại liên hệ: 0973757973 (đ/c Nghĩa).

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN.

1. Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến trong tháng 12 năm 2021.

2. Địa điểm tổ chức thi tuyển: thành phố Thái Nguyên.

Thời gian và địa điểm cụ thể Hội đồng sẽ thông báo sau.

* Lưu ý: Đề nghị các thí sinh đăng ký dự thi thường xuyên theo dõi để kịp thời cập nhật các thông tin liên lạc đến kỳ thi trên trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tại địa chỉ http://bandantoc.thainguyen.gov.vn

Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên thông báo để các cơ quan, đơn vị và người có nhu cầu dự tuyển công chức năm 2021 được biết. Mọi thắc mắc liên hệ Văn phòng, Ban Dân tộc, số 666A đường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Số điện thoại liên hệ: 0973757973 (đ/c Nghĩa)./.

          Chi tiết Phụ lục về chỉ tiêu, vị trí việc làm, ngành, chuyên ngành cần tuyển dụng; Phiếu đăng ký dự tuyển.Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4779

Tổng truy cập: 3199411

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền