Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến toàn quốc: Tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2022

20-01-2022 18:20

Sáng 19/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thái Nam, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết: Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, đoàn thể các cấp và các địa phương; sự lãnh đạo thường xuyên của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Ủy ban dân tộc (UBDT), sự giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Năm 2021, UBDT đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác dân tộc. UBDT được giao nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 07 chương trình, đề án, chính sách dân tộc... Bên cạnh đó, Ban Dân tộc, cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố luôn chủ động, tích cực tham mưu cho UBND các tỉnh trong việc thực hiện chính sách dân tộc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), kịp thời hỗ trợ đồng bào DTTS bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh…

Năm 2022, UBDT tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác dân tộc; tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; tập trung xây dựng các đề án, chính sách dân tộc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021 - 2025; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS và miền núi kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình và đánh giá cao những kết quả của công tác dân tộc trong năm 2021. Một số đại biểu đề nghị trong giai đoạn 2022-2025, UBDT và các bộ, ngành sớm hoàn thiện và ban hành cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG; có hướng dẫn cụ thể về xác định địa bàn, đối tượng thụ hưởng các chính sách dân tộc trong giai đoạn 2021-2025; Chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS để giúp cho các địa phương nghiên cứu, xây dựng đội ngũ cán bộ lâu dài bảo đảm phù hợp, chủ động và hiệu quả; Có chính sách đặc thù hỗ trợ đồng bào DTTS gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19…

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Đối với tỉnh Thái Nguyên, năm 2021, các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tiếp tục được các cấp, ngành tỉnh Thái Nguyên quan tâm thực hiện có hiệu quả, nhất là vào dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, tết truyền thống của một số đồng bào DTTS. Các chương trình, chính sách đầu tư vùng dân tộc thiểu số và miền núi DTTS và miền núi đã phát huy được hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích, đối tượng; hệ thống chính sách dân tộc được thực hiện đầy đủ... Cùng với đó, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, vùng cao của tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của UBDT, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương vùng đồng bào DTTS&MN. Kết quả đó đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng và Nhà nước. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị. Vì vậy, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan làm công tác dân tộc cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tập trung với quyết tâm chính trị cao nhất để triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình hành động, kế hoạch công tác để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của các địa phương và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc.

Hai là: Bám sát và nắm bắt tình hình thực tiễn các địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi, đặc biệt là về đời sống của bà con đồng bào, tình hình thiên tai, dịch bệnh, di cư tự phát, các điểm "nóng" về an ninh trật tự... Trên cơ sở đó chủ động tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ kịp thời có những chủ trương, giải pháp phù hợp, kịp thời để bảo đảm ổn định cuộc sống, bảo vệ an toàn cho sức khỏe và tài sản của nhân dân.

Ba là: Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Bốn là: Tập trung nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật về công tác dân tộc; cải cách về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Dân tộc và tổ chức bộ máy cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện công tác dân tộc các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao vai trò của Ủy ban Dân tộc là cơ quan đầu mối thống nhất theo dõi, tổng hợp các chính sách dân tộc, đề xuất và tham gia thẩm định chính sách, các dự án đầu tư liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi…

Năm là: Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động người dân hiểu rõ và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng, xã hội…

Sáu là: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố hệ thống chính trị cấp cơ sở vùng đồng bào DTTS và miền núi… Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm về chất lượng, đủ đức đủ tài theo tinh thần của Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, lưu ý có các chính sách đặc thù để tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS.

Bảy là: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 8/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022, trong đó quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, miền núi vùng DTTS... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Nguyễn Văn Nghĩa, Văn phòng

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 12479

Tổng truy cập: 3320200

BAN DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 666A đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3651 864 - Fax: 0208 3651 864

Email: bandantoc@thainguyen.gov.vn

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên (http://www.bandantoc.thainguyen.gov.vn) khi phát hành thông tin từ website này

Bản quyền © 2015 Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền